Kullanıcılar İçin Bilgilendirme Metni

INVISIONCARD olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketin hizmet verdiği gerçek kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuata uygun olarak işlenerek korunmasına büyük önem vermekteyiz. Kanun kapsamında yürürlüğe girmiş ve girecek olan (yönetmelik, tebliğ ve genelgeler) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak bağlayıcı kararlar. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Kanun’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde tedavilerinizin yürütülmesi kapsamında işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun gereği Güzelyurt adresinde ikamet eden Invision Kart, Ertuğrul Gazi Cd. No:29/B, 34515 İstanbul/Türkiye, Veri Sorumlusudur.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Invision Kartı kullanabilmenizi sağlamak için size ait aşağıdaki veriler işlenmektedir.

Adınız, Soyadınız, cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz, TC kimlik numaranız ve/veya Vergi Kimlik Numaranız, Fotoğrafınız, Şirket Logonuz, Şirket Ticaret Ünvanınız,

Teslimat Adresiniz, Firma Adresiniz, Telefon Numaranız, Faks Numaranız, E-Mail Adresiniz,

Sosyal medya hesaplarınız ve web siteniz,

IBAN numaranız,

Müşteri İşlem Bilgileriniz; sipariş, iade ve talep detayları, fatura detayları, teslimat işlem detayları,

Geçmiş işlem detaylarınız; sayfa görüntüleme sayınız, kaydet düğmesine tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz,

Güvenlik ve Teknik bilgileriniz; kullanıcı adınız ve şifreniz, IP bilgileriniz, cihaz bilgileriniz, tarayıcı bilgileriniz, kullanıcı ve oturum çerez bilgileriniz,

Uygulamaya giriş ve çıkış durumunuz,

Bir müşteri temsilcisi ile görüşmeniz durumunda; önceden uyarılmak kaydıyla ses kaydınız,

Anket sonuçlarınız,

Dilek, öneri, şikayet ve yorumlarınız.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

INVISIONCARD kişisel verilerinizi işler:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe giren ikincil mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Sözleşmeyi akdetmek ve ifa etmek ve akdedilecek sözleşmelerin yetkili kişilerce imzalanmış olduğunun tespitini sağlamak,
Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,
Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, adli veya idari makamlar ve kolluk kuvvetlerince talep edilen bilgileri sağlamak,
Yetkili kişi, merci ve kuruluşlara bilgi vermek,
Kartvizitiniz hakkında vermiş olduğunuz bilgileri, ürünün kullanımının gereği olarak kartvizitinizi taradığınız üçüncü kişilerle paylaşmak,
Web sitesinde bir kullanıcı profili oluşturmak için,
Talebiniz doğrultusunda reklam faaliyetlerinizin yürütülmesi,
Kişisel verilerinizi gerektiğinde güncellemek,
INVISIONCARD’ınızın teslimatını gerçekleştirmek için lojistik ve kargo işlem ve işlemlerini gerçekleştirmek,
Şirket konusuna giren faaliyetleri yönetmek ve denetlemek,
Faturalama süreçlerini yönetmek ve denetlemek,
Açık rızanızın olması durumunda güncellemeler ve takviyeler hakkında bilgi vermek,
Açık rızanızın olması durumunda pazarlama ve reklam politikamızı iyileştirmek,
Müşteri memnuniyetimizi arttırmak ve sizleri daha yakından tanımak için,
Stratejik analiz çalışmaları yapmak,
Tüm iletişim faaliyetlerini yürütmek,
Siz değerli müşterilerimize firmamızın referansı olarak göstermek,
Satış sonrası destek sağlayabilmek,
Bilgi güvenliği süreçlerinizi sağlamak ve yürütmek,
Anket sonuçlarınızı işlemek ve istek, öneri ve şikayetlerinizi değerlendirmek,
INVISIONCARD’ı bir şirket çalışanı olarak kullanmanız durumunda; Çalıştığınız şirketin bir yöneticisinin verilerinizi işleyebilmesi ve gerektiğinde kart bilgilerini değiştirebilmesini sağlamak,
Kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde, hukuka uygun ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve her zaman bu amaçlarla bağlantılı, bunlarla sınırlı ve ölçülü olarak.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’un 8/2-a ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir:
INVISIONCARD çalışanları ve yöneticilerine,
Bilişim güvenliğinizi sağlamak için İrlanda’da yerleşik bir şirket olan AWS’ye,
INVISIONCARD’ı bir şirket çalışanı olarak kullanmanız halinde, verilerinizin işlenebilmesi ve güncellenebilmesi için çalıştığınız şirketin yöneticisine,
Ürünün hazırlanmasında rol oynayan üçüncü şahıs firmalara,
Ürün teslimatı için kargo şirketlerine ve özel kuryelere,
Kalite kontrol için şikayet yönetimi ve risk analizi yapan danışman firmalarımıza,
Fatura işlemleri için iş ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, çalıştığımız serbest denetim şirketlerine, çalıştığımız gümrük şirketlerine ve çalışanlarına, fatura işlemlerinin yapılabilmesi için kullandığımız lisanslı programlara ,
Herhangi bir hukuki ihtilaf ile ilgili olarak ve hukuki güvenliğinizin temini için baş hukuk müşaviremize, avukatlarımıza ve bunların çalışanlarına ve stajyerlerine,
İlgili mevzuatın izin verdiği gerçek ve tüzel kişilere,
Diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Adli ve idari makamlara,
Maddede sayılan amaçlara ulaşmak için

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz INVISIONCARD tarafından otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda e-posta, telefon, web sitesi, mobil uygulama, basılı formlar gibi yollarla toplanmaktadır.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması hâli ile Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri uyarınca işlenmektedir. sözleşmenin akdedilmesi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için bu işlemenin zorunlu olduğu.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası Süreci

İşbu Aydınlatma Metni’nde işleneceği belirtilen kişisel verileriniz, sizinle müşteri olarak ilişkimiz devam ettiği sürece kaydedilmeye, işlenmeye ve bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen kişilere aktarılmaya devam edilecektir.

Kişisel verileriniz MD5, SHA1 ve CRC32 içeren bir algoritma ile görsel formatı metne dönüştürülerek saklama süresi sona erene kadar korunmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla penetrasyon testleri yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili Kanunda belirlenen hukuki saklama süresi boyunca kaydedilecek, saklanacak ve aktarılacak olup, kanuni saklama süresi sona erdiğinde ise ilgili Kanuna ve ikincil mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. İlgili Kişinin Kanun Kapsamındaki Hakları

İstediğiniz zaman INVISIONCARD’a başvurabilir ve aşağıdaki haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi edinme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme,
Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen hükümler kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde düzenlenen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi www.INVISIONCARD.com internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurup ıslak (orijinal) imzanızla imzalayarak ve göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Ömer Avni Mahallesi, İnebolu Sokak Ekemen Han, No:1, Kat:1, Daire:1 Beyoğlu İSTANBUL adresine noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla talep edilir. Ayrıca taleplerinizi https://invisionkart.com/contact-us web sitesindeki iletişim bölümüne yazabilir, söz konusu web sitesinde yer alan +90 212 945 54 45 numaralı telefondan bize ulaşabilir veya kullanarak bize iletebilirsiniz. info@invisionkart.com veya marketing@invisionkart.com e-posta adreslerimiz söz konusu web sitesinde de bulunabilir. Ayrıca uygulamamız üzerinden kullanıcı kimliğinizi silmeniz durumunda tüm verileriniz tarafımızca imha edilecektir. INVISIONCARD, ilgili taleplere yazılı olarak cevap verilmesi halinde on sayfaya kadar ücretsiz ve on sayfayı aşan her sayfa için 1 Türk Lirası ücret karşılığında cevap verecektir. Bir talebe cevabın CD veya flash bellek gibi bir kayıt ortamında gönderilmesi halinde Şirket’in talep edebileceği ücret, bu kayıt ortamının maliyetini geçemez. Tüm çalışanlarımız, talepleriniz ile ilgili olarak hızlı hareket etmeleri konusunda uyarılmış ve bu konuda Baş Hukuk Müşavirimiz tarafından detaylı bir seminer verilmiştir.

Bir şirketin çalışanı olarak size sağladığı INVISIONCARD’ı kullanmanız durumunda, yukarıda belirtilen taleplerinizi şirketinizdeki değişiklik yapma yetkisine sahip yönetici kullanıcıya iletmelisiniz.

Veri sahibi olarak sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınızdan herhangi birini kullanmaya yönelik başvurunuz, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içerecek şekilde, bu başvuruyu yazılı olarak yapacaksanız, talebinizi açıkça belirtmeli, Şahsen sizi ilgilendiren bir hususta veya başkası adına hareket ediyorsanız bu hususta noter tasdikli özel vekaletnamenizle birlikte ibraz edilmelidir. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvurularınızda adınızı, soyadınızı, imzanızı, TC kimlik numaranızı, ikamet veya iş adresinizi, e-posta adresinizi, telefon ve faks numaranızı ve isteğinizin konusu. Söz konusu unsurları içermeyen başvurular INVISIONCARD tarafından reddedilecektir.

Mağaza
0 items Sepet
Hesabım
Mesaj yaz
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?